Disclaimer

Alle getoonde informatie op Leslokaal 10A wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Leslokaal 10A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel Leslokaal 10A alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Leslokaal 10A niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van Leslokaal 10A, en geniet auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Leslokaal 10A.

Aansprakelijkheid

Leslokaal 10A aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Leslokaal 10A. Leslokaal 10A behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij Leslokaal 10A te Den Dungen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Leslokaal 10A deze website en verbandhoudende documenten (instructiefilms) en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht op de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Leslokaal 10A en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Leslokaal 10A en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Leslokaal 10A

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op www.leslokaal10a.nl Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar Leslokaal 10A verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina’s van Leslokaal 10A in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek.

Overnemen nieuwsartikelen op website of in gedrukte media

Het is toegestaan om nieuwsartikelen van Leslokaal 10A zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op je eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht bij Leslokaal 10A blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.